Royal Celtic Society Arms

Comann Rìoghail Ceilteach

Fad dlùth ri 200 bliadhna tha an Comann Rìoghail Ceilteach air thoiseach san t-srìth gus taic a chumail ri cànan, litreachas, ceòl agus cultar na Gàidhealtachd ’s nan Eilean Siar. Tha an Comann a’ cumail thachartasan riaghailteach do na buill, a’ toirt seachad buinn air son feabhas an ceòl ’s an litreachas, agus a’ cuideachadh sreath farsaing de bhuidhnean a tha a’ cumail suas dualchas, cànan agus ealain na Gàidhealtachd ’s nan Eilean.

 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Send an Email

Fios Cò Sinn

Ceann-Suidhe:

Lucilla, Baintighearna Noble Àird Chonghlais

Iar-Chinn-Suidhe:

Sir Maol Coluim MacAonghais Aodainn Ghaoithe, KCVO, WS
Dàibhidh Sellar MVO, FRHistS
Robin Blair, CVO, WS

Comhairle:

Alan Hay (Cathraiche)
Ruairidh MacDhòmhnaill
A’ Bhean-Uas. Màigh NicFhearghail Thaigh a’ Chnuic
Teàrlach MacFhearghail Thaigh a’ Chnuic
Raghnall MacilleDhuibh
Am Morair Minginis QC
Sir Iain Friseal, Bart
Malcolm Duck
Am Màidsear Aonghas Mac a’ Phearsain Bhiallaid
Fiona Duck
Stiùbhart Morris Bhaile Ghobhainnidh

Rùnaire agus Ionmhasair Uas:

J. Gòrdan Camshron WS

Seòladh:

25 Rutland Street, Edinburgh EH1 2RN
info@royalcelticsociety.org.uk