Royal Celtic Society Arms

Comann Rìoghail Ceilteach

Fad dlùth ri 200 bliadhna tha an Comann Rìoghail Ceilteach air thoiseach san t-srìth gus taic a chumail ri cànan, litreachas, ceòl agus cultar na Gàidhealtachd ’s nan Eilean Siar. Tha an Comann a’ cumail thachartasan riaghailteach do na buill, a’ toirt seachad buinn air son feabhas an ceòl ’s an litreachas, agus a’ cuideachadh sreath farsaing de bhuidhnean a tha a’ cumail suas dualchas, cànan agus ealain na Gàidhealtachd ’s nan Eilean.

 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Tha timcheall air 200 ball aig a’ Chomann Rìoghail Cheilteach. Tha iad a’ compàirteachadh ùidh ann an amasan a’ Chomainn ’s a’ cumail taice ri gnìomhachd a’ Chomainn ann an iomadh diofar dhòigh.

Tha Ballrachd Beatha sa Chomann Rìoghail Cheilteach a’ cosg £100. Tha i mar thoradh air fiathachadh bho chomhairle a’ Chomainn.

Mar as trice, bu chòir ainmean bhall ùra a chur air adhart le ball làthaireach den Chomann. Nam bu toil leibh gabhail anns a’ Chomann, ach mur eil sibh eòlach air buill den Chomann a dh’fhaodadh ur n-ainm a chur air adhart, nach sgrìobh sibh chun an Rùnaire le fiosrachadh mun ùidh agad. Thèid beachdachadh air an tagradh agaibh aig ath choinneamh na comhairle.

Iarrtas Ballrachd

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Buidhnean ris a Bheil Sinn a’ Cumail Taic

Urras Taigh-Tasgaidh Clann Mhuirich
Clàrsaichean Shalmhaigh
Comann Pìobaireachd Chinn Tìre
Cruinneachadh Earra-Ghàidheal
Còmhlan Pìoba Inbhir Lèithein
Pìobairean Pàirce Corberry
Còmhlan Pìoba Drochaid an Stuic
A’ Choinneamh a-Tuath
Fèis Sluaigh Moniaive
Sgoil Airm Ceòl-Pìoba ’s Drumaireachd Ghàidhealaich
Còmhlan Pìoba Òigridh Anainn
Geamannan Ghleann Fhionain
Còmhlan Pìoba Chille Chaoibrig
Comann Gàidhlig Dhùn Phris
Còmhlan Pìoba Cheann Phàdraig
Geamannan Uibhist a-Tuath
Clas Gàidhlig Bunsgoil Taobh na Pàirce